Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Common Leg: 125 – 142

State League 3 (Apr 28, 2013) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. smelhuish 15:44 Hard6
2. Ian Prosser 16:00 +16 2% Hard5
3. GM 16:08 +24 3% Hard6
4. Russell Blatchford 16:52 +1:08 7% Hard5
5. O-ing 17:04 +1:20 8% Hard6
6. Barbara Hill 17:13 +1:29 9% Hard5
7. Daniel Hill 17:31 +1:47 11% Hard6
8. SwissMiss 17:35 +1:51 12% Hard5
9. Darren Slattery 18:31 +2:47 18% Hard5
10. Ari Piiroinen 18:40 +2:56 19% Hard5
11. LOLLY 18:42 +2:58 19% Hard6
12. nic. 19:37 +3:53 25% Hard5
13. Poland David 20:33 +4:49 31% Hard5
14. huon 20:36 +4:52 31% Hard5
15. Anna Fitzgerald 20:46 +5:02 32% Hard5
16. David Jenkins 21:18 +5:34 35% Hard6
17. Tobby 21:21 +5:37 36% Hard6
18. Shingo 21:48 +6:04 39% Hard5
19. kazza 22:25 +6:41 42% Hard6
20. Alex Kennedy 23:29 +7:45 49% Hard6
21. Nick Melhuish 23:30 +7:46 49% Hard5
22. Michael Burt 24:27 +8:43 55% Hard5
23. Carolyn Haupt 24:56 +9:12 58% Hard5
24. Margaret Jones 25:02 +9:18 59% Hard6
25. Jesse Piiroinen 26:32 +10:48 69% Hard6
26. Sue Garr 28:05 +12:21 78% Hard6
27. Anna Hyslop 28:51 +13:07 83% Hard5
28. Dan Redfern 28:55 +13:11 84% Hard5
29. Graeme Dawson 29:26 +13:42 87% Hard5
30. Jane McKenna 30:03 +14:19 91% Hard6
31. Tania K 34:08 +18:24 117% Hard6
32. John Scown 34:15 +18:31 118% Hard6
33. Dale Wallace 34:28 +18:44 119% Hard5
34. Tony Garr 34:37 +18:53 120% Hard6
35. Colin Currie 35:52 +20:08 128% Hard5
36. David Poland 40:43 +24:59 159% Hard5
37. Luke Robertson 44:15 +28:31 181% Hard5